About
"Fagor là don v? dâu tiên cung c?p b?p t? nh?p kh?u Châu Âu t?i Vi?t Nam và du?c ngu?i tiêu dùng tin tu?ng l?a ch?n.

B?p t? Fagor du?c s?n xu?t và nh?p kh?u tr?c ti?p t? Châu Âu, ch?t lu?ng t?t, ki?u dáng phong phú và d?c bi?t b?o hành 3 nam t?i nhà.

T?i th? tru?ng Vi?t Nam, Fagor dang du?c phân ph?i b?i Format Vi?t Nam JSC, Format ch?u trách nhi?m toàn b? trách nhi?m d?i v?i các s?n ph?m Fargo v? ch?t lu?ng cung nhu d?ch v? sau bán bán. Wepsite: https://abbaka.com.vn/bep-tu-fagor/
S? 180 Hoàng Qu?c Vi?t - C?u Gi?y
0913 790 409
beptufagor@hotmail.com
#bep #thiet_bi_gia_dung #bep_tu #may_rua_bat #may_hut_mui #bep_tu_fagor"
Comments
Issues with this site? Let us know.