About
"Bosch VN - Showroom Bosch chính hãng Hà N?i, TP HCM
""Bosch VN - Showroom Bosch chính hãng s? 1 t?i Hà N?i và TP HCM. T?i dây c?p nh?t hàng lo?t các s?n ph?m thi?t b? gia d?ng ch?t lu?ng cao c?p nhu b?p t?, máy r?a bát, máy hút mùi, b?p di?n t? , lò nu?ng, lò vi sóng,... ch?t lu?ng cao c?p nh?t hi?n nay. Bosch dã có m?t trên toàn qu?c v?i hàng lo?t các showroom ? c? 3 mi?n B?c – Trung – Nam. V?i Slogan “Invented for life” th? hi?n rõ nét s? xu?t s?c v? công ngh?, ch?t lu?ng và s?n ph?m c?a Bosch – du?c t?o ra b?i s? quy?t tâm, t? m?, s? sáng t?o vô h?n, k? thu?t hi?n d?i và v?t li?u t?t nh?t.
V?i d?i ngu nhân viên nhi?t tính, thân thi?n, Bosch hi v?ng quý khách hang s? có nh?ng giây phút tho?i mái khi d?n mua hàng t?i Bosch.""
Wepsite: https://bosch-vn.vn/chau-rua/ S? 174 Hoàng Qu?c Vi?t - C?u Gi?y
0913 790 409
chauruavn@hotmail.com
#boschvn #bosch #thiet_bi_gia_dung #bep_tu #may_rua_bat #may_hut_mui#lo_nuong_bosch#tu_lanh_bosch#voi_rua_bosch"
Comments
Issues with this site? Let us know.