About
ST25 là gi?ng lúa thu?c dòng lúa thom d?c s?n Sóc Trang ST do nhóm tác gi? g?m k? su H? Quang Cua, ti?n si Tr?n T?n Phuong, k? su Nguy?n Thu Huong h?p tác lai t?o và c?i ti?n. Ðây là gi?ng lúa d?c bi?t phù h?p v?i th? nhu?ng vùng d?ng b?ng sông C?u Long vì kháng m?n t?t, kh? nang phòng sâu b?nh cao.
Website: https://nongsansachphuongnam.com/kho-gao-st25-ong-cua
Phone: 0902581717
Address: 644/4/3 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, TP.HCM
#gaost25 #gaost25ongcua #gaost25huuco
Comments
Issues with this site? Let us know.