About
Architec Vi?t dã t?ng bu?c kh?ng d?nh du?c tri?t lý thi?t k? riêng trong nh?ng công trình c?a mình. Ngay t? nh?ng ngày d?u và trong su?t quá trình phát tri?n, Architec Vi?t xác d?nh chi?n lu?c: thi?t k? ki?n trúc thích ?ng v?i t? nhiên, m?i công trình luôn là s? g?n k?t hài hòa gi?a l?i ích c?a Ch? d?u tu, giá tr? nhân van, th?m m?, tính b?n v?ng và hon h?t là s? thang hoa gi?a ngh? thu?t và công ngh? tiên ti?n.
Comments
Issues with this site? Let us know.