About
Cac loai hinh mua ban dat: Dat tho cu: De dang xay dung, sua chua theo y muon cua chu nhat, duoc toan quyen su dung, mua ban, sang nhuong Dat nen du an: la loai hinh dau tu dang duoc nhieu nha dau tu bat dong san san don boi loi nhuan cao, von ban dau thap, kha nang sinh loi cao Dat nong nghiep: Loai dat nay chi de trong trot, muon xay dung cong trinh nha o thi can chuyen doi muc dich su dung dat. Day vua la co hoi cung la thach thuc de cac nha dau tu mao hiem dau tu sinh loi. Dat cong nghiep: Dat cong nghiep la loai hinh dat duoc su dung de xay dung khu cong nghiep, nha may, kho xuong, kho bai. #muabandat #muabandatnen #muadatnen #bandatnen #muabandatgiare #nhatot
Website: https://www.nhatot.com/mua-ban-dat
Address: Tang 18, Me Linh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, Phuong Ben
Nghe, Quan 1, TP Ho Chi Minh
Hotline: 19003003
Map: https://goo.gl/maps/hJYSbtxGCgnpAima8
Social:
https://linktr.ee/muabandatnhatot
https://twitter.com/muabandatnhatot
https://www.facebook.com/muabandatnhatot/
https://www.instagram.com/muabandatnhatot/
https://www.linkedin.com/in/muabandatnhatot/
https://www.pinterest.com/muabandatnhatot/
https://sites.google.com/view/muabandatnhatot/
https://www.youtube.com/channel/UCvR9v1uXyXFVx_UPTmd4duQ/about
Comments
Issues with this site? Let us know.