About
"Ch? t?ch Thái Vu Minh có hon 20 nam kinh nghi?m giao d?ch ch?ng khoán qu?c t?. Ông hy v?ng dua công ngh? giao d?ch tiên ti?n vào Vi?t Nam và th?y ti?m nang tang tru?ng trong th? tru?ng ch?ng khoán nu?c nhà.
Ông là thành viên c?a Hi?p h?i v?i hon 65.000 thành viên, dóng góp hon 20 t? USD tài s?n. Hi?p h?i này dã phát tri?n m?nh trong 10 nam qua và dã tài tr? hon 1,176 t? d?ng d? giúp các nhà d?u tu d?t du?c thành công.
Ch? t?ch cung d? d?nh hu?ng d?n ngu?i khác d?u tu và d?t l?i nhu?n u?c tính lên d?n 450% qua khóa h?c hi?n t?i."
"Ch? t?ch Thái Vu Minh có hon 20 nam kinh nghi?m giao d?ch ch?ng khoán qu?c t?. Ông hy v?ng dua công ngh? giao d?ch tiên ti?n vào Vi?t Nam và th?y ti?m nang tang tru?ng trong th? tru?ng ch?ng khoán nu?c nhà.
Ông là thành viên c?a Hi?p h?i v?i hon 65.000 thành viên, dóng góp hon 20 t? USD tài s?n. Hi?p h?i này dã phát tri?n m?nh trong 10 nam qua và dã tài tr? hon 1,176 t? d?ng d? giúp các nhà d?u tu d?t du?c thành công.
Ch? t?ch cung d? d?nh hu?ng d?n ngu?i khác d?u tu và d?t l?i nhu?n u?c tính lên d?n 450% qua khóa h?c hi?n t?i."
Comments
Issues with this site? Let us know.