About
Ch? dành cho các b?n tr? dam mê làm gi?u thích th? thách và mong mu?n 1 co h?i vi?c làm. TRANH BI?N KH?I NGHI?P NOI H?I T? NH?NG ÐAM MÊ.
Tr? s?: L?u 6, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Van T?n, P6, Q3, TP H? Chí Minh
Ði?n tho?i: (08) 7309 8888 Fax: (08) 39301800 Email: lienhe@timviecnhanh.com
Van phòng giao d?ch t?i Hà N?i: T?ng 17, Tòa nhà Thang Long, 98 Ng?y Nhu Kon Tum, Thanh Xuân, TP Hà N?i
Ði?n tho?i: (04) 7309 8888 Email: hanoi@timviecnhanh.com
#tranhbien
Comments
Issues with this site? Let us know.